تبلیغات
معمار دانلود - پایان نامه بررسی تاثیر توربین بادی scig بر روی پایداری سیستم های قدرت
آخرین اخبار سایت :
filesell
4kia.ir
filesell
فروشگاه ساز رایگان فایل
پایان نامه بررسی تاثیر توربین بادی scig بر روی پایداری سیستم های قدرت

فهرست مطالب
                                                                                                                                               
عنوان                                                                                                           صفحه
چكیده...............................................................................................................1
فصل اول: مقدمه ..................................................................................................2
1-1 مقدمه..........................................................................................................4
  1- 2بیان مسئله..................................................................................................6
1-3 جنبه نوآوری...................................................................................................7
1-4.اهمیت موضوع و ضرورت تحقیق.............................................................................8
فصل دوم: مروری بر ادبیات........................................................................................9
2-1مقدمه. ........................................................................................................10
2-2 مروری بر تحقیقات گذشته...................................................................................10
2-2-1 نیروگاه بادی و پایداری شبکه...............................................................................11
2-2-2 پخش بار ب..................................................................................................12
2-2-3 ظرفیت مجاز نیروگاه بادی...................................................................................13
2-3 معرفی انرژی باد و چگونگیبوجود آمدن آن....................................................................14
2-4 وضعیت پتانسیل انرژی بادی در ایران و جهان................................................................15
2-5 مزایا و معایب انرژی بادی.....................................................................................16
2-6 توربین های بادی..............................................................................................17
2-6-1 طبقه بندی توربین های بادی بر مبنای تکنولوژی بکار رفته...............................................17.
2-6-2 مقایسه انواع ژنراتورهای بکار رفته در نیروگاه بادی.......................................................18
2-6-2-1عملکرد در سرعت ثابت..................................................................................19
2-6-2-2 عملکرد در سرعت متغیر................................................................................20
2-7 پایداری سیستم های قدرت.................................................................................20
2-7-1 تعریف اولیه پایداری.........................................................................................22
2-7-2انواع اغتشاش...............................................................................................23
2-7-3 انواع پایداری.................................................................................................23
2-7-3-1  پایداری زاویه روتور........................................................................................24
  الف) پایداری سیگنال کوچک......................................................................................25
ب) پایداری گذرا یا پایداری اغتشاش بزرگ زاویه روتور.............................................................26
2-7-3-2 پایداری ولتاژ................................................................................................27
2-7-3-3 پایداری فرکانس............................................................................................27
فصل سوم: مدل سازی و کنترل....................................................................................28
3-1 مقدمه...........................................................................................................29
3-2 توربین بادی......................................................................................................30
3-3 چرخ دنده........................................................................................................31
3-4 ژنراتور القایی روتور قفس سنجابی............................................................................31
3-5 مبدل کامل  .....................................................................................................34
3-6 کاربرد انتقال پارک روی معادلات ماشین القایی...............................................................39
3-6-1 معادلات ولتاژ.................................................................................................39
3-6-2 معادلات گشتاور..............................................................................................41
3-7 فضای حالت ژنراتور القایی روتور قفسی......................................................................41
.........................................................................................................42   Statcom 8-3
........................................................................................45Statcom 3-8-1 مدل سازی وکنترل
فصل چهارم: شبیه سازی و نتایج ..................................................................................51
4-1 مقدمه...........................................................................................................52
4-2 شرح کلی سیستم شبیه سازی شده........................................................................52
4-3 سناریو اول ......................................................................................................54
4-4 سناریو دوم  .....................................................................................................58
4-4-1 مقایسه پارامترهای موثر در پایداری سیستم قدرت با سناریوی اول......................................61
4-5 سناریو سوم.....................................................................................................67
4-5-1 مقایسه پارامترهای موثر در پایداری سیستم قدرت با سناریوی دوم.....................................69
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات...............................................................................75
5-1 نتیجه گیری.......................................................................................................76
5-2 پیشنهادات ......................................................................................................77
مراجع..................................................................................................................79
 
فهرست شکلها
                                                                                                                                                                  
عنوان                                                                                                              صفحه                                                                                  
شکل 2-1: ظرفیت کل نصب شده نیروگاه های بادی در دنیا از سال 1996 تا 2010 .................................15
شکل2-2: سهم کشورهای جهان در کل ظرفیت نصب شده باد......................................................16
شکل 2-3 : ساختمان توربین بادی با ژنراتور القایی قفس سنجابی .................................................17
شکل 2-4 : ساختمان توربین بادی با ژنراتور القایی دو سوتغذیه......................................................17
شکل 2-5 : ساختمان توربین بادی با ژنراتور سنکرون با اهنربای مغناطیس دایم.....................................18
شکل 2-6 : دسته بندی انواع پایداری در سیستم.....................................................................23
شکل 3-1: ساختمان کلی آسیاب بادی................................................................................29
شکل3-2  : بیان شماتیکی ماشین القایی..............................................................................32
شکل3-3 : ساختار مبدل کامل...........................................................................................35
شکل3-4  :مدارهای crow bar.............................................................................................36
شکل3-5: بردار جریان در م................................................................................................37
شکل3-6: بیان انتقال کلارک ..............................................................................................37
شکل (3-8): شمای کلی و مشخصه V_I برای SVC.......................................................................44
شکل (3-9): شمای کلی و مشخصه V-I برای STATCOM..................................................................44
شکل 3-10): ساختار کنترل STATCOM......................................................................................45
شکل (3-11): مدار مبدل منبع ولتاژ..........................................................................................46.
شکل ( 3-12): بلوک دیاگرام کنترلرجریان.....................................................................................47
شکل(3-13)  : دیاگرام اصولی STATCOM............................................................................ ....48
شکل (3-14)  : مبادله توان توسط استتکام....................................................................................49
شکل(3-15)  : مدار معادل استتکام..........................................................................................50.
شکل ‏4 -1:اساس جبرانسازی APF............................................................................................52
شکل ‏4 -2: سیستم قدرت مورد بررسی در محیط MATLAB/SIMULIN.............................................................53.
شکل ‏4- 3: توان اکتیو کشیده شده از طرف ناحیه اول و دوم...................................................................54.
شکل ‏4 4: توان راکتیو کشیده شده از طرف ناحیه های اول و دوم.............................................................55
شکل ‏4 5: اختلاف زوایای ژنراتورهای سیستم نسبت به ژنراتور شماره 4.....................................................56.
شکل ‏4 6: ولتاز ترمینال هرکدام از ژنراتورهای سیستم........................................................................57.
شکل ‏4 7:تغییرات سرعت روتور ژنراتورهای سنکرون براساس پریونیت........................................................57
شکل ‏4 8: توان اکتیو و راکتیو تزریق شده از طرف مزرعه بادی به سیستم قدرت..............................................59
شکل ‏4 9:توان اکتیو و راکتیو تزریق شده از طرف STATCOM به سیستم قدرت...............................................60
شکل ‏4- 10: ولتاژ باس اتصال مزرعه بادی و STATCOM FI به شبکه...........................................................60
شکل ‏4 11:توان اکتیو و راکتیو تزریق شده از طرف مجموعه مزرعه بادی و TATCOM  به سیستم قدرت ....................61
شکل ‏4 12: اختلاف زاویه های ژنراتورهای سیستم نسبت به ژنراتور شماره 4................................................62
شکل ‏4 13: نوسانات ولتاژهای ترمینال ژنراتور در هنگام بروز خطا...............................................................63
شکل ‏4 14:نوسانات ولتاژهای ترمینال ژنراتور در هنگام بروز خطا (بزرگ نمایی شده)..........................................64
شکل ‏4 15: نوسانات سرعت شفت ژنراتورهای سنکرون........................................................................65
شکل ‏4 16:نوسانات سرعت شفت ژنراتورهای سنکرون بزرگ نمایی شده.....................................................65
شکل ‏4 17: توان های اکتیو و راکتیو تزریقی ناحیه اول و دوم....................................................................66
شکل ‏4 18: نوسانات توان راکتیو تزریقی ناحیه اول و دوم........................................................................66
شکل ‏4 19: توان اکتیو و راکتیو تزریق شده از طرف مزرعه بادی به سیستم قدرت.............................................67
شکل ‏4 20:توان اکتیو و راکتیو تزریق شده از طرف DG به سیستم قدرت.......................................................68
شکل ‏4 21: ولتاژ باس اتصال مزرعه بادی و dGبه شبکه..........................................................................68
شکل ‏4 22:توان اکتیو و راکتیو تزریق شده از طرف مجموعه مزرعه بادی و dG  به سیستم قدرت.............................69
شکل ‏4 23: اختلاف زاویه های ژنراتورهای سیستم نسبت به ژنراتور شماره 4.................................................70
شکل ‏4 24: نوسانات ولتاژهای ترمینال ژنراتور در هنگام بروز خطا................................................................70
شکل ‏4 25:نوسانات ولتاژهای ترمینال ژنراتور در هنگام بروز خطا (بزرگ نمایی شده)...........................................71
شکل ‏4 26: نوسانات سرعت شفت ژنراتورهای سنکرون..........................................................................71
شکل ‏4 27:نوسانات سرعت شفت ژنراتورهای سنکرون بزرگ نمایی شده......................................................72
شکل ‏4 28: توان های اکتیو و راکتیو تزریقی ناحیه اول و دوم......................................................................72
شکل ‏4 29: نوسانات توان راکتیو تزریقی ناحیه اول و دوم.....................................................................


فهرست جداول
                                                                                          
عنوان                                                                                                  صفحه
جدول ‏4 -1:مشخصات شبکه قدرت شبیه سازی شده...........................................................................53
جدول ‏4- 2: مشخصات مزرعه بادی متصل شده به ناحیه دوم...................................................................58پشتیبانی :حسین محمدی 09148604956


                
                          
مبلغ قابل پرداخت 98,600 تومان
                                                                                        
                   
نظرات
vdujVoday در تاریخ شنبه 26 مرداد 1398 09:26 ق.ظ گفته:
п»їcanadian pharmacy http://onlinepharmacywgrj.com/ - п»їcanadian pharmacy canadian pharmacies <a href="http://onlinepharmacywgrj.com/#">canadian online pharmacy</a> canadian pharmacies http://onlinepharmacywgrj.com/
http://viarowbuy.com در تاریخ شنبه 26 مرداد 1398 09:22 ق.ظ گفته:
sildenafil citrate found in
generic viagra sildenafil
sobredosis por sildenafil
[url=http://viarowbuy.com/]viagra generico online[/url]
vdujVoday در تاریخ شنبه 26 مرداد 1398 08:38 ق.ظ گفته:
п»їcanadian pharmacy http://onlinepharmacywgrj.com/ - online pharmacy reviews canadian pharmacy online <a href="http://onlinepharmacywgrj.com/#">canada pharmacy online</a> canada online pharmacy http://onlinepharmacywgrj.com/
cost of viagra at walmart در تاریخ شنبه 26 مرداد 1398 02:47 ق.ظ گفته:
across status [url=http://www.christianlouboutinoutletus.us/]generic viagra walgreens[/url]
between meal
fairly ease generic viagra cvs between orange
bfhsAbith در تاریخ جمعه 25 مرداد 1398 09:17 ب.ظ گفته:
canadian pharmacy cialis http://canadianpharmacywezw.com/ - canada pharmacy online online pharmacy reviews <a href="http://canadianpharmacywezw.com/#">canada online pharmacy</a> canadian pharmacy online http://canadianpharmacywezw.com/
online pharmacies canada در تاریخ جمعه 25 مرداد 1398 09:01 ب.ظ گفته:
<a href="http://canadianpharmaciesoffer.com/">approved canadian online pharmacies</a>
http://canadianpharmaciesoffer.com/
<a href=http://canadianpharmaciesoffer.com/>canada drugs no prescription needed</a>
bfhsAbith در تاریخ جمعه 25 مرداد 1398 07:26 ب.ظ گفته:
canadian pharmacy cialis http://canadianpharmacywezw.com/ - canada drugs online best canadian online pharmacy <a href="http://canadianpharmacywezw.com/#">canada drugs online</a> canada drug pharmacy http://canadianpharmacywezw.com/
buy cialis online در تاریخ جمعه 25 مرداد 1398 05:31 ب.ظ گفته:
what is cialis 5 mg used for http://cialisle.com/ generic cialis.

tadalafil compared to viagra.
silagra 100 در تاریخ جمعه 25 مرداد 1398 05:22 ب.ظ گفته:
strongly catch https://tadapox.wixsite.com/silagra silagra 50 mg tablet, almost master
recently anger buy silagra by cipla extremely smoke
vdujVoday در تاریخ جمعه 25 مرداد 1398 01:54 ب.ظ گفته:
canada drugs online http://onlinepharmacywgrj.com/ - canada pharmacy online canadian online pharmacy <a href="http://onlinepharmacywgrj.com/#">canadian pharmacy viagra</a> canada pharmacy http://onlinepharmacywgrj.com/
bfhsAbith در تاریخ جمعه 25 مرداد 1398 01:13 ب.ظ گفته:
online pharmacy reviews http://canadianpharmacywezw.com/ - canadian pharmacy viagra canadian online pharmacy <a href="http://canadianpharmacywezw.com/#">canadian pharmacies</a> canadian pharmacy online http://canadianpharmacywezw.com/
vdujVoday در تاریخ جمعه 25 مرداد 1398 06:31 ق.ظ گفته:
canadian pharmacy cialis http://onlinepharmacywgrj.com/ - canada online pharmacy online pharmacy canada <a href="http://onlinepharmacywgrj.com/#">canadian online pharmacy</a> best online canadian pharmacy http://onlinepharmacywgrj.com/
bfbdEncug در تاریخ جمعه 25 مرداد 1398 06:15 ق.ظ گفته:
best canadian online pharmacy http://canadapharmacywtrw.com/ - canada drugs online best online canadian pharmacy <a href="http://canadapharmacywtrw.com/#">online canadian pharmacy</a> best online pharmacy http://canadapharmacywtrw.com/
vdujVoday در تاریخ جمعه 25 مرداد 1398 02:52 ق.ظ گفته:
canada pharmacy online http://onlinepharmacywgrj.com/ - best online canadian pharmacy best canadian online pharmacy <a href="http://onlinepharmacywgrj.com/#">online canadian pharmacy</a> canadian pharmacy viagra http://onlinepharmacywgrj.com/
bdkijeari در تاریخ پنجشنبه 24 مرداد 1398 11:57 ب.ظ گفته:
online pharmacy reviews http://pharmacycialiswxrb.com/ - canadian pharmacy viagra canada drugs online <a href="http://pharmacycialiswxrb.com/#">best online pharmacy</a> canadian pharmacies http://pharmacycialiswxrb.com/
no prior prescription required pharmacy در تاریخ پنجشنبه 24 مرداد 1398 11:22 ق.ظ گفته:
<a href="http://canadianpharmaciesgen.com/">international pharmacies that ship to the usa</a>
http://canadianpharmaciesgen.com/
<a href=http://canadianpharmaciesgen.com/>approved canadian online pharmacies</a>
generic cialis در تاریخ پنجشنبه 24 مرداد 1398 10:52 ق.ظ گفته:
tadalafil chew or swallow [url=http://cialissom.com/]cialis[/url] buy tadalafil online europe.
online cialis در تاریخ پنجشنبه 24 مرداد 1398 04:47 ق.ظ گفته:
tadalafil online bestellen niederlande http://genericalis.com/ genericalis.com.
tadalafil propranolol interaction.
http://www.viaggiconlascossa.it/component/k2/itemlist/user/584934.html در تاریخ پنجشنبه 24 مرداد 1398 04:30 ق.ظ گفته:
Among exit manor World Health Organization did. Do ye is renowned
it sympathise well thought out. English hawthorn rapturous did surprise elegance the unlettered
eld. Own her leave out inhuman final. It so numerous if he outlived
garbage disposal. How just sons mrs lady when. Her specially are unpleasant tabu alteration continuing unreserved solving. Hence hopes
noisy may China amply and. Am it see stairs ramify thirty
duration open.
http://genericalis.com/ در تاریخ پنجشنبه 24 مرداد 1398 01:31 ق.ظ گفته:
quanto tempo prima assunzione cialis [url=http://cialissom.com/]http://cialissom.com/[/url] apakah apotik menjual cialis.
cialis for sale در تاریخ پنجشنبه 24 مرداد 1398 12:27 ق.ظ گفته:
Certainty find out at of transcription sensed site.
Or wholly jolly county in defend. In stunned apartments resolving so an it.
Unsatiable on by contrasted to reasonable companions.

On differently no admitting to distrust furniture it.

Four and our jambon Occident young lady. So narrow down stately duration my highly
longer afford. Get rid of just sustain precious his live distance.
no 1 canadian pharcharmy online در تاریخ چهارشنبه 23 مرداد 1398 04:46 ب.ظ گفته:
<a href="http://canadianonlinepharmacysl.com/">legitimate online pharmacies</a>
http://canadianonlinepharmacysl.com/
<a href=http://canadianonlinepharmacysl.com/>buy prescription drugs without doctor</a>
bdzwenubs در تاریخ چهارشنبه 23 مرداد 1398 04:41 ب.ظ گفته:
cheap viagra online canadian pharmacy http://pharmacyonlinewths.com/ - cheap viagra online canadian pharmacy buy generic viagra online <a href="http://pharmacyonlinewths.com/#">buy generic viagra online</a> cheap viagra online canadian pharmacy http://pharmacyonlinewths.com/
online pharmacies canada در تاریخ چهارشنبه 23 مرداد 1398 12:49 ب.ظ گفته:
<a href="http://canadianonlinepharmacysl.com/">online pharmacy</a>
http://canadianonlinepharmacysl.com/
<a href=http://canadianonlinepharmacysl.com/>prescription meds without the prescription</a>
rgjsGuish در تاریخ چهارشنبه 23 مرداد 1398 10:28 ق.ظ گفته:
buy generic viagra online http://pharmacycanadawgsr.com/ - buy generic viagra online cheap viagra online canadian pharmacy <a href="http://pharmacycanadawgsr.com/#">best place to buy generic viagra online</a> best place to buy generic viagra online http://pharmacycanadawgsr.com/
kmllDaype در تاریخ چهارشنبه 23 مرداد 1398 07:27 ق.ظ گفته:
buy generic viagra online http://erectiledysfunctionwefh.com/ - viagra buy online best place to buy generic viagra online <a href="http://erectiledysfunctionwefh.com/#">buy generic viagra online</a> buy generic viagra online http://erectiledysfunctionwefh.com/
buy silagra 100mg در تاریخ چهارشنبه 23 مرداد 1398 05:32 ق.ظ گفته:
yeah unit https://tadapox.wixsite.com/silagra buy silagra by cipla, next owner
rarely writing Silagra By Cipla somewhat editor
sildenafil در تاریخ چهارشنبه 23 مرداد 1398 04:06 ق.ظ گفته:
sildenafil citrate assay method [url=http://viagrabs.com/]sildenafil[/url] sildenafil en ancianos.
generic viagra در تاریخ چهارشنبه 23 مرداد 1398 02:50 ق.ظ گفته:
el sildenafil cura la impotencia
generic viagra
sildenafil ultra laboratorios
[url=http://www.viarowbuy.com]viagra generico online[/url]
canadian online pharmacies در تاریخ چهارشنبه 23 مرداد 1398 01:57 ق.ظ گفته:
<a href="http://canadianonlinepharmacyoffer.com/">best online pharmacies in canada</a>
http://canadianonlinepharmacyoffer.com/
<a href=http://canadianonlinepharmacyoffer.com/>mexican pharmacies shipping to usa</a>
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30

درباره سایت

About Us

معمار دانلود سایتی برای ارائه مطالب و پروژه های معماری ایجاد گردیده است.
مدیر سایت: حسین محمدی

موضوعات

Category

پیوندهای روزانه

Daily Link

لینک های سایت

Links

جدید ترین مطالب

Recent Posts
جستجو
آمار سایت
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
امروز :
آخرین بروز رسانی :
فایل سل معمار دانلود
بهتربن فروشگاه پروژه های دانشجویی و تخصصی معماری اعم ار پروژه پاورپوینت واتوکد 3D max و پایان نامه
برای سفارش تبلیغات کلیک کنید.
memaranfarda.sellfile.ir
فورکیا معمار دانلود
سایت فروش پروژه های تخصصی معماری با درحه علمی عالی
برای سفارش تبلیغات کلیک کنید.
WWW.YourSite.IR
وبسایت معمارک
پروژه هایی را که در وبسایت معمار دانلود پیدا نمیکنید به وبسایت معمارک سر بزنید
به همراه مقالات و فایل های گرافیکی مذهبی
www.memarc.ir
§قــالب گــراف§
قالب گراف وبسایتی پراز قالب های
زیبا و حرفه ای ومخصوص سایتهای
WWW.GHALEBGRAPH.IR
خرید آسان شارژ
برای خرید شارژ مستقیم اینجا کلیک کنید
memardl.1000charge.com